[Animated] Avatar list:

Image preview: Image link:
[Animated] Dark blue (No mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark blue (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light blue (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Purple (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Green (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Blue (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Green (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Orange (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Pink (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Purple (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Blue (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light Green (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Orange (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Pink (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light Blue (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Purple (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Turquoise (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C

[Non-Animated (Still)] Avatars list:

Image preview: Image link: Embed code:
[Non-Animated] Dark blue
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Dark Orange
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Purple
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Pink
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Green
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Green
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Yellow
Copy: CTRL+C

[Non-Animated (Still)] Banners list:

Image preview: Image link: Embed code:
[Non-Animated] Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Dark Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Green FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey Boxes FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Yellow Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Green Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Grey FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Blue Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Purple Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Pink Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Red Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Orange Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Light Blue Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Yellow Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange FEXGames
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red FEXGames
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Official Logo FEXBots
Copy: CTRL+C

[Miscellaneous] Support images list:

Image preview: Image link: Embed code:
Xat PCBack image
You can set this as your bots private chat background (pcback) power. Just do !editbot pcback [link]
Copy: CTRL+C
Xatspace Custom Cursor 1
This can be used for other sites as well, I'd suggest using CSS if you can so it works 100%.
Copy: CTRL+C
Xatspace Custom Cursor 2
This can be used for other sites as well, I'd suggest using CSS if you can so it works 100%.
Copy: CTRL+C
[Darker Blue] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Darker Red] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Darker Orange] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Blue] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Light Blue] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Orange] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Red] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Pink] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Yellow] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Grey] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Green] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
[Purple] Xatspace Custom Banner (On the right)
Copy: CTRL+C
Copy: CTRL+C
With "cutting edge"Without "cutting edge"
How to get the banner on your xatspace
Get rid of that blank space on your xatspace. Paste these and minor edit them on the first input on the xatspace editor.
With the "cutting edge" ()background: url('YOUR BANNER GOES HERE') right 10px top 146px scroll no-repeat, url('http://img837.imageshack.us/img837/3118/85sa.png') 0px 130px scroll repeat-x, url('http://img197.imageshack.us/img197/7144/ytyk.png') 0px 130px scroll repeat-x, url('http://img41.imageshack.us/img41/9676/6qnc.png') 0px bottom scroll repeat-x, url('http://img7.imageshack.us/img7/7783/gafj.png') 0px bottom scroll repeat-x, url('PUT THE LINK OF YOUR BACKGROUND URL HERE') fixed;
Without "cutting edge":background: url('YOUR BANNER GOES HERE') right 10px top 146px scroll no-repeat, url('http://img7.imageshack.us/img7/7783/gafj.png') 0px bottom scroll repeat-x, url('PUT THE LINK OF YOUR BACKGROUND URL HERE') fixed;
Paste one of these codes of your preference here:

Image-text preview:
FXEEXEXXFEFFXFEEFEEXXEFXEFFFXFFFFXFFEEEXXXFEFXFEEFFFXEXFEEFXFXXEEXEXFEEEFXFFEXEEXFEEEXFXXXFXFFFXEXXXEXFEEEFEFEXXXEFFFFEEFXEXEEXFXEEXXFEEXXFXEEXXEFFEFE
FFFXXFXXXEXEXFXXFXXEXXEXFXFFEEFXFFFEEFXEEEEEEFEXFXEXXEFXFFEEFFXFFFEEEEXFFXXXEFFEFEXFXFEEXEEXXEEEFFEEEXXEXFFFEXEFXFFEFFXFFXEFFXFEEXFEEFXFXXXFEFFEFEEEEF
EEXXFEXXEFXFFEXFXFXXFEEEXEXXFFXXEEEEEXXFEXXFXXFXEFEEXFFXEFFXXXXEEFFXFFEEXFEEXFXXFEXEXFFFXFXXFEEEEEEFEXFEEEFXEFEEXFEFXEFXXXXXFFEXEEFEXEEFFEEEEFXEXFFFEE
XXXXEFXXEFFXXXFEXFEXXXFFFEEEXEFEXFEXFXEFEEFEFEFEEXFXEEXFEXXFEEXFEEFFFXXXEXXFXFEFFFFFEXXFEXXEFEEXFXXFXXXXXXEXXEXEFFFFFEFFEFEEFEFEFEXFFFEEEXXXEFXFXFFEXX
FXEXXXEFXEEEXFEEXFXFEFFFEFFXFEXEFFFFXFFFXEFFEEFEFFXFFXFFFFXEFXXXEFEFXXFFXEXFFEFEXEFXFFXXEEEEEEFXXXFXEFEFXEFFEFFXXXEFXEFXXXEFEFEXEEFXFEXFEXEEFXXFFFEEXF
EFXEXEXXFXEEXEEXFFXEXFFEEFXXEFXXXEFEEEXXXEEFXEFFXXFXXEEFXEEXFEXFFXXEFXEXFFEEFFEEEFXEXXXFFXXFFXFXXEXXFEXEEFFFFFXEXEXFFXFFFEXEFFFXEFXXFEXEFXEXXEFEXFXXXX
FXEFEXXFFFFFFXEEEEEXEEXXEEFFXFFEFFEEFFXEEXXEXEEEEEXEEXFEXFXXXXEFEFFXXXXXEFFEXXFXEEXXXXFEFEEEEXEXFFXXXEXEEEEFFEEFXFFXFFFFXXFEXEXEFFFEFEXXXXXXXXEXFFXFEX
FXFFEFEEFXEXFFEFFEFFFXEFFFXFXEFFFEXEFFEFXXEXFFXXFFXFFXEEXXXFXEEEFXEEXEXEFXXFXXXXEFXFXFFFXXFEXEEXEFXEEXEEEXXEXEFXEEFFFFXEEFXEEEXXFXFFEEFFXXEXXXEXEEXFFF
EEFFEEEEFEXXFFEXFEFXEEEXFXXXFXXXFEEFXXEEFEEEXEXEXEEEFXXXFXEXXXFFEFFXFXFFFXEXFEFEXFXFXFEXFFXFFXFXXFXFFFEEEEXFXFEEFFFEEEFXFXEEEXEXEEEXFXFXEXFEEFEEFFXXEX
EEFXEEFFEXXXFFFXXXXEEFEFFFFFFEEEXXEEFXFXEFFXXEEFFFXEFEXXFFFFFXEFXFEXXFXEEEEFXEFEFEEXXFEEEEEEFEFFXFFEXXEEEXFXEEEXEEXXEEXXXXXXEXFXXXEXEXFXFXFEFEFXEEEXFE
XEFEXFXFXEXEEXXXEXXXFXXXEXEXEXEEFXEFFFFXEXFFFEEEXFFXXEEEEXEFEFXFXFEFFXEFEXEEEEEXXEXFFFXFFFEXFXXXXEXXEEXXXEFEFXXFEEEFEFEFXEXXEEXEXXFFFEFEFXFXFEEXEEXXFX
FXXXXFEEEEEEXEFEFXFXEEFEFEEEFFEEEEEXFXXEEFEXEEEFXXXXEXFXFXFXEEFEXXFEXXFFFXXFEFXEFXFFXXFXXFXFXEEFXFEXEXFEXXFEXXXXEFXXEEXEXFXFEEXEEXXFEXXFEXFXFXFEEEFEEX
XFXEEXEFXXXFXXFXXEEEEFEFXEFXXXXEEXEEFFFFXFEFXEEXEXXEFXEEXEFEFXFFEXFFFFEFXFEFXFFXXXEEXFFEFFFXFEFEFXXXEFEXXXFFXEEFFEEXFFXFFXFXFEXXFEFFFEFXXEEEEEEEXEXEXE
FFXXFFEEXEFEEFXXFEEFFEEXEEFEFEXFEXEEFEXEEEXEFEEXEXXXEFFEEFFEXXXXXEFEEXEFEEEFFFXFXXFXXXFXEXFEEEFXXXFXFXFFFEXFEEFFEXFEXFFFXXEEEEEEEEXEXFXXFFFEXXXEXXEEEE
EFFFEXFEFXXFEFXXXXEFXFFXEXFXFFEXXFXXEEFXEEEEEXXEEXFFEFXXFEEXXEEEEXEEXEEXFXFFEEEEEXEEEXFEEEXFFFFEFEFEFXXEXEXFEEEFXEXEFFFFFEEXXXFXFFXXXXEEFXEXXFFXEEEXFX
EFXXFEFXFXEEEFEEFFFEFEFFXFXFEXEFXXFXEXEFEXXXEXEEXFXEXFFEEXXEFEFXFXFEXXEEFXEEEXFXXEEFFFEXFFEXXEXEXEXFXXEEFFFEFEFXXFEXXXEEEEEXFXXFEXXXFXEXXFXEXEXXFXFXFE
EXXXEXXEEFEXXFEXXFXEEEXEXFXEFXFEXXXFFXFFEFXFEFXXEXFXFEEXFXEFFFEEXXXFEFXEEXFEXEFFEEEXXEFFXFXXEFEFFFXXEXXEEEFXEEEEXEXXFFEXEFEXEFFEXEFFFFFFXEXEXEFXXEEEEE
EXFXEXFFFFXEEEFEFEXEEFFEXEXEFEFFFXEXFXFEEXXFEXFFEXXXFFXEFEXEFFEXEXEEXEFEXFEXXEXFFEFXFEXXFEEXXXFFXFEXXFXXFFXXXEXEEXFFFEXXXEEEFXFEFXXFXFXEFFFXFXXFXEFFXX
EFEFFXXEXEFXEFXEXFFXXXXEEEXEFFFXFXFEFFEXXXXFEEXXFEEFXEEFEXEEXXEXFEEXXEEEFFEEFEXEEFEXEFFXFFFFXEEXFFEFXEXEXFFEFFEFEFEXEXXEEXEFXFFFFXFEEXEEXEXFFEXFFFEEFF
EEEEXXEFEXFXEEEXFFEXFEFXEEEFFXXFEEFEFFXFEXXFEXFFEEFEXXEFFFEEEFEXXXEXXEEXXFFEFXXXFEXFFEFFXEFFEFEEFEXFXXEXFXEEEXFXXEEFFEXXXEEFFEEEEFEXFEEXFFEFEXEEEEEFFX
EXEXEFXEFXXFXXXEFXFFFEFFEFEFXEXXXEFXXXXXXEEFEFEXXEEXXFXEEXXFFXXFXFXFEFFXEFEXXFEFFEEEFFFFEEXEFXEXEXEFFEXEFFXFFFFFFEEFXEXFFEEXXEFEEEXFXEFXXFEEEFFFFXEEFX
EXEEXXXXFXXEXXEEFEXEEXXFFXEFEFEFFXEFEXXEXFEFFFEXEXEFEXXFFEFEFEXXEFFFFXXEXXFEEFEEXXXFFXFXXXXFFEXXFXFEXEEEFFXEXXXFEFXFXEFFEFEXEEEEXFXXFFFXXXEEXFXEEXXFFX
EEEXFFXEFEEXFFXXXEFEFEXFFXXFFFEXEXXEFXFEXEXXFXFFEFXXXEFFFXFEEEFFEFEXFXEFEFEXFXFFEFEEEFEXEFEEEFXXEXFXEXFXXEFEFFXFEFEEFXXEFXFEFEFXXFFFEEXFEEXXFFXEXXFXEX
XFFEXFEEXFXXFFEXFFEEEEEFXEFFFEFFFFXXEFXEEXEEXXFEXXXEFFXXXEXEXEEEEXFEFEFFXXXFFXEFFXFFEXXXXEXXFXXXFFEXXXEEEXXFXEEFEXFFXFXFFEXFXEEFFFEEFFXFXEFFXXFXXFEXEF
FFXEEEXEXEFEXFFFXFFXFXXXEEFXXXEEXEEXXFFEEFFFXFFEEEFFXFFXEXEEFEXFXEFEXXEEFEXEXXEFFFFXEEXXFXEXFEEXEEFXFFXFEXEXEEEXXEFFFXXFEFEEEFFEFFXEXEXXFXFEXEEEFXFFXE
FEEXXEXEFXEEEXEEXEEFXEXXEXXXXXEFEEFEXFEFXFXEFXEFFFXXXEXXXXXXEXEXEEFFXXFFFEFEFXXFFXEEFXEEXFFFXXXXFEEXXEFXXXXEEXEEEXXXXFFXFFXEEEFEFEEFEEFXXEFEXXEFXEFEXE
XEXXFEFXEEEEFXFXXFXEXXEXEFFXFFEFEEEXXEFEXEXEEXEFEEEXFXXEFXFEXFFEFXXXEFEFXEFXXFXFFEEXFFXXFXEFXEEXEXXFXFXEFEEEEFXFXFFEEEFEXXFEEEXFEXEXXFEEFXFEEEFEFEXEEX
EXFFEFFFFXXEXFEXFXFFXFFEXEFXXFFFXXEXEXFEEFEFXXEXXXFXFXEEFFEEXEFEEXEEXEFXEFEXFFFXFXFXEEEXXXFXFEFXFFXFXEXFEXXEEXEFFXFXFXFFFXEEEFXXXXFEEFFEXEFFXEXFEFFFXE
EXFEEFXFFFXFXEXXEEFXXEFEEEXXEXXEXXXXFXXFEEEEXEXEEXEEFFXEXFEFFFFEEXEEXXXXXEFEEXXXFXXFFXEEXEEFXEXXXXXEFXEXEFXFFEFEFFXXFXXEFFXXFXXXFEXXXEEEEEFFFEEXXEEXEE
FFXEEEXEFFXXXEEEFXXFEFXXXFEEEEEFXXXFFXFXFEEXFFXFXXEFFEFXXFFXXEXXEFEFXEFEEEFXFEFEXEFEEXFXFXXFEEFEFFEXFFXXEXFFFXEXFFFEEFFEEEEXXEXEFFXXFFXXXEFFXXEXFEFEFE
EXFXFEEEFEFEEEFEFEEFFEEEFEEFXFEEXFXXFEXEFFEXXFFFEFEXFEEFFXFXXEFEEEFXFEEXEXEXFFFFFXEEFEXFFFEEEEEEFEFFXEEFEEEXEFXXXXEEEFXEXEXFFXEFXEEXEFFXFEXFXFXXEXFEFX
FXFXEEXFFFXFXXEFEFFEEEXXXFXXFXEXEEEFEXFXEEEEFEXEXEFEEXXEEEEEEXEXEFXEXEXEXEXFXFXEXXEXXEXXFEFFEXEEXFFXEXFXEXFXEFXEEEXXFFXXFFFXFFEEFFEFFXXFXFXFEEFEFFXFXF
FXEFEFXFXFFXXXFFEXFFXEFFFEXEEFFFFEXFEFEFEFXFXFEFEEFXXFEEXFFFFFEEXXEEFFFFEEXEEEFEXFXEEXFFEEFFXFFXEEEEXFEXXXXEEFXEEXEEXXXEXFEXFFXXFXXFFXFXFFFEEEFXXFEFEX
XEFFXFEFFFXXFFFFEFXEXFFXFEEXEEFFEXXEEXFXXEEXFEXXXFFXEEFEFXFFXXFEXXXXEXEXFXFXEXXXXEEEXEXXXXEEEEFEXEXFEEXEXFXXXFEXFFXXEEFFEFXXEEFFEXXFEFEFXEEFXXXEEEXXEE
FEEEEFEXXFFXFEEEEXFXXFXXEXEFFEEEFXXEEXXEEFFXXEFEFEXFXEEXEFFFFFXEXXEXEEEFFFEXFFFXFXFEXFEFEXXEEEFXEFXEXXFXFXEEEXXEXFFFFEXFFEEXXEFFEXFFEEFXEEEEFXEFEXXXXF
EFEXXFXEXFXFFXEEEEFEXFEFFXXXFEFXEXFXFFXEXXXEEFFXEXEXEEEFEEXXXEEEFFEXFXEEFXFFEXXXXEEEEFEFEFFEFEEXXFXFXFXXXEFEXEFXXEEXEXFFFEXEEXXXXEEFEXFXXEEEEEXEFFFXXE
FEXXXFFXXXXFXXXXEFFEEFEXFEFFXFEXXFEEXXXEXEFFEXXEFEFXXFEFXXXFFEEEEXXEXFXFFXEFEXXXFFFEXXFFXFEFFXEEXFXXXEXEXXFFFEFEEFFFFFEXFFFXXFFFFEXXFFEFFEXFXXEEXXEXEF
XFEEXXFXXFFFXXFFXXFXFFEXXEEFFFXXEXXXEXXFXXXFEXFXEXXFEEFFXFXXFFEXXEFEFXXXXXFFEXXEXXFXXEEEFFFXXXXXEEXXEXFEEFEEFXEFXXXFFFFEXXEXXEEEFFEXEFEFEEFXFFXFFFXXFE
FEFXXEXEEXXFFFFEEEXEEXEFEFEEFFXXXXFFXXEEFFEEFEEEXXFEEFEEEFXXEXEXFXXXFEEFXXEXEEEFFFFEXXFFFEEFFXXFXFFXFEFXXEEXEEEXEXFXFEEXEXXFFEFFXFXXFFFXXEEEXXEEFEFXEX
FXXXEFFEXXFXXXXFFEXFEFEXEXFFEFFEFEFEXEFEEEFFXFFFXFFFFXEEFXXFXFEEEXEEXFEXXXFXEEFXEEXFFFEEFEEXEXXXEXFFEXFFEEFXXFFFXXFXXEEXFXXXEEFFEFEEEEFEFFXXEFEEXXXEFF
EEEFXFFXFFFEFXFFXXXXFFEEFXEFXXFFFXFEEFEFFXXEXXEXXXXEEEEXEEFXEXFXFEXEFEFXEFEFEEXXXXFFEXFEFXEEXEXFFFFXFFFXXXXEEFEEFEFFXFFEXFXXFFXFXFFEFFFXFEXXEXEEFXFFFF
XEFEFEXEXFEXFXXEXEEFEXEXFEXEXXFFFEFFEEXXEFFFEEXFFFXFXEXEEXFXXXFFFEFFXFXFEFXFXXFXFEXFFFEFXEXEEFEEEEXFXFXEXEXFEXEEFEFFFEXFXFEXFFFXXXFXXXFXXEFFEEEEXXEEFX
XFEXEFEXXEXFEFFXEXEXEEEXXEFFXEXXXEEFXXXEEEFFXFFEXFEEFXEXEXFFEEFEFXXEFXXEXEXFFFXXXFFFFEFFXXEFEEFEXXFXFFFFXXEEXFEXFXFFEXEEFEEXEXEFFFEFXXFFEXFFXEEEXFFXFE
FFXEFFXEFXXEEEEEEEFFFEXXXXXEEFEXXEXXXEFFEXEXEFFEFXEFEXEFXFEXEFEXFXEXFEXEFXXXXEXXXEXXFEEEXEXEXFFEXEFEXXXXXXFXFEFFFEXXXEEXFXFXXEXEEXEEXEFFEFFXEFXFEFFEXE
XEXEEXFEFFXXEEFEXFFFFFFXFEFFEEXXXEFFXFEXFEFEFEEFFXXEXEXXXXXFXXXXEFXEXEEXFEXFXXFEFXXXFXEFFEEEXXXXEEEFXXFFXXXFXXFXFXXXXFEFXXXEXXEXXXEEEEXEFEXEEXFXEEEXFE
EEFEEFEXXXXXXFFXEEXEEEEEEFXFFFFFEEXEFFXEXFXFFEEXFXXFEFFFFEEXXFXFXFXXFEFFFEFFFEFEFEFXXXEEEEXEEFEFXXFEEXEFEEEFXXEFFFFEEEXXFEXFEXEFXXFFXEFXFFFEEXEEXFEEFX
FXEXFEEFFXXEFFXEFEXEXFXXEFEXFXFEFEFEXXFXEEFXFXFFEFXXFFXFEXXEXEXEEEFFFXXXXFFEEEXEXFFXXEEXFXFXXEFEEFXEEEFXFXFXXEEEFFEFXEFXFEXEEEFXFXEXXFXFEEEEFEEEEEXEEF
EFXEXFEXXEXXFXFEXEXFXFXXXXXFFFFFFFEEFXEFEEXXFFXFXEEFEFXFEEXEEFFXXEXFEFFEFFEEEXEEEXFXXEEFEFXEEXEEXEEXEEXEEFXFEEEXFXFEXEXFXFFXFXFFEEFXFEEEXXFFXEFEEXFFFX
XEFFFXEEEFEFFXEXXEFEFEFXXEFEXFXFEEFXFFFFXXXFXXXFXEFFFFEFEXXEFFFXEEEFFXFEFXFXEFEXXFFEXEFFEXXXXXEEEXXXXFEXXFEFEEFEEEFXEXEXFFEEEFXXXXEEFXXEXFEFXEFEXFEEXF
FFXEXFEXXEFEXEXFXFEFEXFFEFEFEXXEXEEFEXFXEXFFEXFFFEEXXXFEXFFFFXFFXEFFXXFXXFXXEXEFFEEEFEFFXEEXEEXFEEFFFXFEFXEFEEEFXFFFFEXEEXFFEXXEXFFXXXFFFEEFFFXFXEEFEF
FXFEXXXEXXFEFEFXFEXEXEXXFFXEXFFEFEEEXFXEEXEXEFEFFEFFXEXFEXFFXFEFFEFXFFFEFEXEXXXFXFEXEXFFFFFFFXFXFEEXFFEEXEEFEFFFXEXXFFFXEFEXEXEFXFEEEEXEFEFFEEFEFFXFEF
XEEFEFEFEFFXEFFFEXFFXEEXFFFEEXEEEXXFEFFXXFEXXFXFXXEEXXXEEXEEEFFXEFFFFFXEEXXEXXXEEXEXXXXFEXXXFFFEFFEFEFFXXFEFXEFFXFFEXEEXFXFXXEXEXFFXFFXFXFFFEEEFFEEEFE
FFXXEEEXEEEXEFXEFFEEEFXEFXEFFFEXEXEXEEXFEEFEXFEEEEXEEXEEXFFXEFEFXXXXFFXEEFFFEFEFXXFXEEXFXFFEFFXEEFEFFXFFEEXFEEXEXEFFXXXFEFXFFEFEFXEXEFXFFEEXXFEFXFFXEF
XEXXFXXFXXEEEEEEFFFXFEFFEFEXFEXXXFFEXEXXXEFFEEFEEEXEEEEXFEEXFXFXEEXFXFFXFFXEEXFXXFEEEEEFFXEXEEFEFEXEFFXFFEEFEXXEFXFFXEEXFFFEEEFFXFFEFEXXFXEFEFFFEEFFXX
FFXFFFFFEXXEXFEEEEFXXXEEXXXXFXEEFEXXFEFFFEEFXEEXEFFXXXEXFFXFFEXFXXEEEXFEFEXEXFXFXFEEXXXXXFXXEFFEFEFEXEFFFXEXFEXEFFEEXXFXFEFXEXEXFFFEEFEXXXEEEXEFEXXEEX
XFFFEFEFEFFXFXEFFEEFFEEEFEXFEXFEFEEFFXFFEEXXEEFEEXEEEXFFEFXEXFXFEFEFEEFXEXFFXEEEEXEXFEFEFEFXEFXEEEXXFFEFEFEXEXXEFEFFXFFXFFFEEXEEFXFXEXEFEXEFXEFXXXFFFF
FFEFEFFXEFEEXFXXEFEFEFFFXXFXFXXFEEFXEXXXEXXXFXXXEXFFXEXFEFFFEEFEEXXXEXXEFEEFXFEEEFEXEEXEFEEEEEEEFFFFXEFEFFFEXFEXFFFFXFFXFEFXFFEXXXEXXEXEFEEXXXEXEEXEFF
EEFXEFEEXXEXFFFEEEEFXEXXXXFXEXEEFFEXEEEFXXXEEEFEXFFEEEEFFFXEXEEFEEEEEEFFXFFXXXXXEFEEXXEXXEFXFXXXFXEXEXEFXEXXXXEEEEXXFFEXXFXFEEXFEEXXXFFFFFEXXXFEFEEFEE
EFXEFXFFEXEEFEEFXFEEFXEFFFFFXEEFFXXEXFEXXXXFXXFFEFFXXEXXFFXFFXFFFFXFFEFFXFXEXFEFXFEXEFEFXXFEXEXXEEEFFXEFXXFEFFEFEFFEXXEXEEXEEFEEFEEEXXEFXXFXFXXXEXFXXX
FFXFFFXEXEFEFEEXEEXXFFEFFEXXXEFEXXEFFEEFXEXXEFXEXEXFXXEXEEEXEEEXEEFXFFXXFEEEEEFEFFXFFXEXEEXFEXEXEFFEEXEFEXXFEFEFEFXFFEXFEFEEFXEEFXXEXEEFFXXEFFEFEFXFEX
XEXXXFFXFFEFXEFXFXXXXXXEFFXFXEFFFEEFFXFFEEEXXEXXEXXFXEFFEXFFXEXFEEXFXEXEFXXXEEXXEEFXFEXEFFEXEXFXEFFXFEFXFEXEXEXFFEXFEEXXFFFFFEFEXXEEXXXXEFFEXEXFFFFFFX
EXXXFEEXFFEEXXFFXFXXFEXFFFEFXEEFXFXEEFXXEXEFFFXXFFEXFEXEEXEEFEEXXXFFXFXEXEFFXEFXEFXFEFFXEEXXFEFFEXEXFFXEXEEEXXEEEEFFXXXEEEXEFEEFFXXXXEEFFFFXFEEXEFFFXF
EFFEXFEFEEEEEEEFEFFXXEFFXEXEEFFXFFXXEXEEFXFFEXEFXXFXEXEEXEXXEXEEXXFXFEEFFXEFXEEEFXEEEXEXXFXEXFXEXFFEEFFXEFXFEEXEXFXEXEFEEEFEFXFXEXXEEXXEXFXXFFEFXEEXFF
EFXEEEXXEXEEFXXEXXXXEXFFEEXEXEFEEFXFFXXFXFEEXXXXFFXEFXXFXEEFXFXFXXXXEEXXXFEXXFEXXFFXXEXXEFFXEFFXEFXXFEFXEFEEEFEXXFEXEFEXFFXXFXEXEEXFFEEEXEFEFFFEFXFFEE