[Animated] Avatar list:

Image preview: Image link:
[Animated] Dark blue (No mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark blue (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light blue (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Purple (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Green (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (With mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Blue (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Green (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Orange (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Pink (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Purple (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (With mask & explosion)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Blue (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light Green (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Orange (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Pink (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Light Blue (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Purple (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Turquoise (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (FEXBots are the best bots on xat)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Blue (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Green (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Dark Purple (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Red (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Turquoise (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C
[Animated] Yellow (FEXBots are the best bots on xat & mask)
Copy: CTRL+C

[Non-Animated (Still)] Avatars list:

Image preview: Image link: Embed code:
[Non-Animated] Dark blue
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Dark Orange
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Purple
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Pink
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Green
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Green
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Yellow
Copy: CTRL+C

[Non-Animated (Still)] Banners list:

Image preview: Image link: Embed code:
[Non-Animated] Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Dark Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Green FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey Boxes FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Yellow Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Green Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange Masks FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Darker Blue Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Darker Red Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Darker Orange Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Blue Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Pink Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Yellow Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Grey Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Green Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Purple Banner
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Light Grey FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Blue Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Purple Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Pink Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Dark Red Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Orange Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Light Blue Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Small Yellow Button FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Blue FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red FEXBots
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Orange FEXGames
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Red FEXGames
Copy: CTRL+C
[Non-Animated] Official Logo FEXBots
Copy: CTRL+C

[Miscellaneous] Support images list:

Image preview: Image link:
Xat PCBack image
You can set this as your bots private chat background (pcback) power. Just do !editbot pcback [link]
Copy: CTRL+C
Xatspace Custom Cursor 1
This can be used for other sites as well, I'd suggest using CSS if you can so it works 100%.
Copy: CTRL+C
Xatspace Custom Cursor 2
This can be used for other sites as well, I'd suggest using CSS if you can so it works 100%.
Copy: CTRL+C
Image-text preview:
FXEEXEXXFEFFXFEEFEEXXEFXEFFFXFFFFXFFEEEXXXFEFXFEEFFFXEXFEEFXFXXEEXEXFEEEFXFFEXEEXFEEEXFXXXFXFFFXEXXXEXFEEEFEFEXXXEFFFFEEFXEXEEXFXEEXXFEEXXFXEEXXEFFEFE
FFFXXFXXXEXEXFXXFXXEXXEXFXFFEEFXFFFEEFXEEEEEEFEXFXEXXEFXFFEEFFXFFFEEEEXFFXXXEFFEFEXFXFEEXEEXXEEEFFEEEXXEXFFFEXEFXFFEFFXFFXEFFXFEEXFEEFXFXXXFEFFEFEEEEF
EEXXFEXXEFXFFEXFXFXXFEEEXEXXFFXXEEEEEXXFEXXFXXFXEFEEXFFXEFFXXXXEEFFXFFEEXFEEXFXXFEXEXFFFXFXXFEEEEEEFEXFEEEFXEFEEXFEFXEFXXXXXFFEXEEFEXEEFFEEEEFXEXFFFEE
XXXXEFXXEFFXXXFEXFEXXXFFFEEEXEFEXFEXFXEFEEFEFEFEEXFXEEXFEXXFEEXFEEFFFXXXEXXFXFEFFFFFEXXFEXXEFEEXFXXFXXXXXXEXXEXEFFFFFEFFEFEEFEFEFEXFFFEEEXXXEFXFXFFEXX
FXEXXXEFXEEEXFEEXFXFEFFFEFFXFEXEFFFFXFFFXEFFEEFEFFXFFXFFFFXEFXXXEFEFXXFFXEXFFEFEXEFXFFXXEEEEEEFXXXFXEFEFXEFFEFFXXXEFXEFXXXEFEFEXEEFXFEXFEXEEFXXFFFEEXF
EFXEXEXXFXEEXEEXFFXEXFFEEFXXEFXXXEFEEEXXXEEFXEFFXXFXXEEFXEEXFEXFFXXEFXEXFFEEFFEEEFXEXXXFFXXFFXFXXEXXFEXEEFFFFFXEXEXFFXFFFEXEFFFXEFXXFEXEFXEXXEFEXFXXXX
FXEFEXXFFFFFFXEEEEEXEEXXEEFFXFFEFFEEFFXEEXXEXEEEEEXEEXFEXFXXXXEFEFFXXXXXEFFEXXFXEEXXXXFEFEEEEXEXFFXXXEXEEEEFFEEFXFFXFFFFXXFEXEXEFFFEFEXXXXXXXXEXFFXFEX
FXFFEFEEFXEXFFEFFEFFFXEFFFXFXEFFFEXEFFEFXXEXFFXXFFXFFXEEXXXFXEEEFXEEXEXEFXXFXXXXEFXFXFFFXXFEXEEXEFXEEXEEEXXEXEFXEEFFFFXEEFXEEEXXFXFFEEFFXXEXXXEXEEXFFF
EEFFEEEEFEXXFFEXFEFXEEEXFXXXFXXXFEEFXXEEFEEEXEXEXEEEFXXXFXEXXXFFEFFXFXFFFXEXFEFEXFXFXFEXFFXFFXFXXFXFFFEEEEXFXFEEFFFEEEFXFXEEEXEXEEEXFXFXEXFEEFEEFFXXEX
EEFXEEFFEXXXFFFXXXXEEFEFFFFFFEEEXXEEFXFXEFFXXEEFFFXEFEXXFFFFFXEFXFEXXFXEEEEFXEFEFEEXXFEEEEEEFEFFXFFEXXEEEXFXEEEXEEXXEEXXXXXXEXFXXXEXEXFXFXFEFEFXEEEXFE
XEFEXFXFXEXEEXXXEXXXFXXXEXEXEXEEFXEFFFFXEXFFFEEEXFFXXEEEEXEFEFXFXFEFFXEFEXEEEEEXXEXFFFXFFFEXFXXXXEXXEEXXXEFEFXXFEEEFEFEFXEXXEEXEXXFFFEFEFXFXFEEXEEXXFX
FXXXXFEEEEEEXEFEFXFXEEFEFEEEFFEEEEEXFXXEEFEXEEEFXXXXEXFXFXFXEEFEXXFEXXFFFXXFEFXEFXFFXXFXXFXFXEEFXFEXEXFEXXFEXXXXEFXXEEXEXFXFEEXEEXXFEXXFEXFXFXFEEEFEEX
XFXEEXEFXXXFXXFXXEEEEFEFXEFXXXXEEXEEFFFFXFEFXEEXEXXEFXEEXEFEFXFFEXFFFFEFXFEFXFFXXXEEXFFEFFFXFEFEFXXXEFEXXXFFXEEFFEEXFFXFFXFXFEXXFEFFFEFXXEEEEEEEXEXEXE
FFXXFFEEXEFEEFXXFEEFFEEXEEFEFEXFEXEEFEXEEEXEFEEXEXXXEFFEEFFEXXXXXEFEEXEFEEEFFFXFXXFXXXFXEXFEEEFXXXFXFXFFFEXFEEFFEXFEXFFFXXEEEEEEEEXEXFXXFFFEXXXEXXEEEE
EFFFEXFEFXXFEFXXXXEFXFFXEXFXFFEXXFXXEEFXEEEEEXXEEXFFEFXXFEEXXEEEEXEEXEEXFXFFEEEEEXEEEXFEEEXFFFFEFEFEFXXEXEXFEEEFXEXEFFFFFEEXXXFXFFXXXXEEFXEXXFFXEEEXFX
EFXXFEFXFXEEEFEEFFFEFEFFXFXFEXEFXXFXEXEFEXXXEXEEXFXEXFFEEXXEFEFXFXFEXXEEFXEEEXFXXEEFFFEXFFEXXEXEXEXFXXEEFFFEFEFXXFEXXXEEEEEXFXXFEXXXFXEXXFXEXEXXFXFXFE
EXXXEXXEEFEXXFEXXFXEEEXEXFXEFXFEXXXFFXFFEFXFEFXXEXFXFEEXFXEFFFEEXXXFEFXEEXFEXEFFEEEXXEFFXFXXEFEFFFXXEXXEEEFXEEEEXEXXFFEXEFEXEFFEXEFFFFFFXEXEXEFXXEEEEE
EXFXEXFFFFXEEEFEFEXEEFFEXEXEFEFFFXEXFXFEEXXFEXFFEXXXFFXEFEXEFFEXEXEEXEFEXFEXXEXFFEFXFEXXFEEXXXFFXFEXXFXXFFXXXEXEEXFFFEXXXEEEFXFEFXXFXFXEFFFXFXXFXEFFXX
EFEFFXXEXEFXEFXEXFFXXXXEEEXEFFFXFXFEFFEXXXXFEEXXFEEFXEEFEXEEXXEXFEEXXEEEFFEEFEXEEFEXEFFXFFFFXEEXFFEFXEXEXFFEFFEFEFEXEXXEEXEFXFFFFXFEEXEEXEXFFEXFFFEEFF
EEEEXXEFEXFXEEEXFFEXFEFXEEEFFXXFEEFEFFXFEXXFEXFFEEFEXXEFFFEEEFEXXXEXXEEXXFFEFXXXFEXFFEFFXEFFEFEEFEXFXXEXFXEEEXFXXEEFFEXXXEEFFEEEEFEXFEEXFFEFEXEEEEEFFX
EXEXEFXEFXXFXXXEFXFFFEFFEFEFXEXXXEFXXXXXXEEFEFEXXEEXXFXEEXXFFXXFXFXFEFFXEFEXXFEFFEEEFFFFEEXEFXEXEXEFFEXEFFXFFFFFFEEFXEXFFEEXXEFEEEXFXEFXXFEEEFFFFXEEFX
EXEEXXXXFXXEXXEEFEXEEXXFFXEFEFEFFXEFEXXEXFEFFFEXEXEFEXXFFEFEFEXXEFFFFXXEXXFEEFEEXXXFFXFXXXXFFEXXFXFEXEEEFFXEXXXFEFXFXEFFEFEXEEEEXFXXFFFXXXEEXFXEEXXFFX
EEEXFFXEFEEXFFXXXEFEFEXFFXXFFFEXEXXEFXFEXEXXFXFFEFXXXEFFFXFEEEFFEFEXFXEFEFEXFXFFEFEEEFEXEFEEEFXXEXFXEXFXXEFEFFXFEFEEFXXEFXFEFEFXXFFFEEXFEEXXFFXEXXFXEX
XFFEXFEEXFXXFFEXFFEEEEEFXEFFFEFFFFXXEFXEEXEEXXFEXXXEFFXXXEXEXEEEEXFEFEFFXXXFFXEFFXFFEXXXXEXXFXXXFFEXXXEEEXXFXEEFEXFFXFXFFEXFXEEFFFEEFFXFXEFFXXFXXFEXEF
FFXEEEXEXEFEXFFFXFFXFXXXEEFXXXEEXEEXXFFEEFFFXFFEEEFFXFFXEXEEFEXFXEFEXXEEFEXEXXEFFFFXEEXXFXEXFEEXEEFXFFXFEXEXEEEXXEFFFXXFEFEEEFFEFFXEXEXXFXFEXEEEFXFFXE
FEEXXEXEFXEEEXEEXEEFXEXXEXXXXXEFEEFEXFEFXFXEFXEFFFXXXEXXXXXXEXEXEEFFXXFFFEFEFXXFFXEEFXEEXFFFXXXXFEEXXEFXXXXEEXEEEXXXXFFXFFXEEEFEFEEFEEFXXEFEXXEFXEFEXE
XEXXFEFXEEEEFXFXXFXEXXEXEFFXFFEFEEEXXEFEXEXEEXEFEEEXFXXEFXFEXFFEFXXXEFEFXEFXXFXFFEEXFFXXFXEFXEEXEXXFXFXEFEEEEFXFXFFEEEFEXXFEEEXFEXEXXFEEFXFEEEFEFEXEEX
EXFFEFFFFXXEXFEXFXFFXFFEXEFXXFFFXXEXEXFEEFEFXXEXXXFXFXEEFFEEXEFEEXEEXEFXEFEXFFFXFXFXEEEXXXFXFEFXFFXFXEXFEXXEEXEFFXFXFXFFFXEEEFXXXXFEEFFEXEFFXEXFEFFFXE
EXFEEFXFFFXFXEXXEEFXXEFEEEXXEXXEXXXXFXXFEEEEXEXEEXEEFFXEXFEFFFFEEXEEXXXXXEFEEXXXFXXFFXEEXEEFXEXXXXXEFXEXEFXFFEFEFFXXFXXEFFXXFXXXFEXXXEEEEEFFFEEXXEEXEE
FFXEEEXEFFXXXEEEFXXFEFXXXFEEEEEFXXXFFXFXFEEXFFXFXXEFFEFXXFFXXEXXEFEFXEFEEEFXFEFEXEFEEXFXFXXFEEFEFFEXFFXXEXFFFXEXFFFEEFFEEEEXXEXEFFXXFFXXXEFFXXEXFEFEFE
EXFXFEEEFEFEEEFEFEEFFEEEFEEFXFEEXFXXFEXEFFEXXFFFEFEXFEEFFXFXXEFEEEFXFEEXEXEXFFFFFXEEFEXFFFEEEEEEFEFFXEEFEEEXEFXXXXEEEFXEXEXFFXEFXEEXEFFXFEXFXFXXEXFEFX
FXFXEEXFFFXFXXEFEFFEEEXXXFXXFXEXEEEFEXFXEEEEFEXEXEFEEXXEEEEEEXEXEFXEXEXEXEXFXFXEXXEXXEXXFEFFEXEEXFFXEXFXEXFXEFXEEEXXFFXXFFFXFFEEFFEFFXXFXFXFEEFEFFXFXF
FXEFEFXFXFFXXXFFEXFFXEFFFEXEEFFFFEXFEFEFEFXFXFEFEEFXXFEEXFFFFFEEXXEEFFFFEEXEEEFEXFXEEXFFEEFFXFFXEEEEXFEXXXXEEFXEEXEEXXXEXFEXFFXXFXXFFXFXFFFEEEFXXFEFEX
XEFFXFEFFFXXFFFFEFXEXFFXFEEXEEFFEXXEEXFXXEEXFEXXXFFXEEFEFXFFXXFEXXXXEXEXFXFXEXXXXEEEXEXXXXEEEEFEXEXFEEXEXFXXXFEXFFXXEEFFEFXXEEFFEXXFEFEFXEEFXXXEEEXXEE
FEEEEFEXXFFXFEEEEXFXXFXXEXEFFEEEFXXEEXXEEFFXXEFEFEXFXEEXEFFFFFXEXXEXEEEFFFEXFFFXFXFEXFEFEXXEEEFXEFXEXXFXFXEEEXXEXFFFFEXFFEEXXEFFEXFFEEFXEEEEFXEFEXXXXF
EFEXXFXEXFXFFXEEEEFEXFEFFXXXFEFXEXFXFFXEXXXEEFFXEXEXEEEFEEXXXEEEFFEXFXEEFXFFEXXXXEEEEFEFEFFEFEEXXFXFXFXXXEFEXEFXXEEXEXFFFEXEEXXXXEEFEXFXXEEEEEXEFFFXXE
FEXXXFFXXXXFXXXXEFFEEFEXFEFFXFEXXFEEXXXEXEFFEXXEFEFXXFEFXXXFFEEEEXXEXFXFFXEFEXXXFFFEXXFFXFEFFXEEXFXXXEXEXXFFFEFEEFFFFFEXFFFXXFFFFEXXFFEFFEXFXXEEXXEXEF
XFEEXXFXXFFFXXFFXXFXFFEXXEEFFFXXEXXXEXXFXXXFEXFXEXXFEEFFXFXXFFEXXEFEFXXXXXFFEXXEXXFXXEEEFFFXXXXXEEXXEXFEEFEEFXEFXXXFFFFEXXEXXEEEFFEXEFEFEEFXFFXFFFXXFE
FEFXXEXEEXXFFFFEEEXEEXEFEFEEFFXXXXFFXXEEFFEEFEEEXXFEEFEEEFXXEXEXFXXXFEEFXXEXEEEFFFFEXXFFFEEFFXXFXFFXFEFXXEEXEEEXEXFXFEEXEXXFFEFFXFXXFFFXXEEEXXEEFEFXEX
FXXXEFFEXXFXXXXFFEXFEFEXEXFFEFFEFEFEXEFEEEFFXFFFXFFFFXEEFXXFXFEEEXEEXFEXXXFXEEFXEEXFFFEEFEEXEXXXEXFFEXFFEEFXXFFFXXFXXEEXFXXXEEFFEFEEEEFEFFXXEFEEXXXEFF
EEEFXFFXFFFEFXFFXXXXFFEEFXEFXXFFFXFEEFEFFXXEXXEXXXXEEEEXEEFXEXFXFEXEFEFXEFEFEEXXXXFFEXFEFXEEXEXFFFFXFFFXXXXEEFEEFEFFXFFEXFXXFFXFXFFEFFFXFEXXEXEEFXFFFF
XEFEFEXEXFEXFXXEXEEFEXEXFEXEXXFFFEFFEEXXEFFFEEXFFFXFXEXEEXFXXXFFFEFFXFXFEFXFXXFXFEXFFFEFXEXEEFEEEEXFXFXEXEXFEXEEFEFFFEXFXFEXFFFXXXFXXXFXXEFFEEEEXXEEFX
XFEXEFEXXEXFEFFXEXEXEEEXXEFFXEXXXEEFXXXEEEFFXFFEXFEEFXEXEXFFEEFEFXXEFXXEXEXFFFXXXFFFFEFFXXEFEEFEXXFXFFFFXXEEXFEXFXFFEXEEFEEXEXEFFFEFXXFFEXFFXEEEXFFXFE
FFXEFFXEFXXEEEEEEEFFFEXXXXXEEFEXXEXXXEFFEXEXEFFEFXEFEXEFXFEXEFEXFXEXFEXEFXXXXEXXXEXXFEEEXEXEXFFEXEFEXXXXXXFXFEFFFEXXXEEXFXFXXEXEEXEEXEFFEFFXEFXFEFFEXE
XEXEEXFEFFXXEEFEXFFFFFFXFEFFEEXXXEFFXFEXFEFEFEEFFXXEXEXXXXXFXXXXEFXEXEEXFEXFXXFEFXXXFXEFFEEEXXXXEEEFXXFFXXXFXXFXFXXXXFEFXXXEXXEXXXEEEEXEFEXEEXFXEEEXFE
EEFEEFEXXXXXXFFXEEXEEEEEEFXFFFFFEEXEFFXEXFXFFEEXFXXFEFFFFEEXXFXFXFXXFEFFFEFFFEFEFEFXXXEEEEXEEFEFXXFEEXEFEEEFXXEFFFFEEEXXFEXFEXEFXXFFXEFXFFFEEXEEXFEEFX
FXEXFEEFFXXEFFXEFEXEXFXXEFEXFXFEFEFEXXFXEEFXFXFFEFXXFFXFEXXEXEXEEEFFFXXXXFFEEEXEXFFXXEEXFXFXXEFEEFXEEEFXFXFXXEEEFFEFXEFXFEXEEEFXFXEXXFXFEEEEFEEEEEXEEF
EFXEXFEXXEXXFXFEXEXFXFXXXXXFFFFFFFEEFXEFEEXXFFXFXEEFEFXFEEXEEFFXXEXFEFFEFFEEEXEEEXFXXEEFEFXEEXEEXEEXEEXEEFXFEEEXFXFEXEXFXFFXFXFFEEFXFEEEXXFFXEFEEXFFFX
XEFFFXEEEFEFFXEXXEFEFEFXXEFEXFXFEEFXFFFFXXXFXXXFXEFFFFEFEXXEFFFXEEEFFXFEFXFXEFEXXFFEXEFFEXXXXXEEEXXXXFEXXFEFEEFEEEFXEXEXFFEEEFXXXXEEFXXEXFEFXEFEXFEEXF
FFXEXFEXXEFEXEXFXFEFEXFFEFEFEXXEXEEFEXFXEXFFEXFFFEEXXXFEXFFFFXFFXEFFXXFXXFXXEXEFFEEEFEFFXEEXEEXFEEFFFXFEFXEFEEEFXFFFFEXEEXFFEXXEXFFXXXFFFEEFFFXFXEEFEF
FXFEXXXEXXFEFEFXFEXEXEXXFFXEXFFEFEEEXFXEEXEXEFEFFEFFXEXFEXFFXFEFFEFXFFFEFEXEXXXFXFEXEXFFFFFFFXFXFEEXFFEEXEEFEFFFXEXXFFFXEFEXEXEFXFEEEEXEFEFFEEFEFFXFEF
XEEFEFEFEFFXEFFFEXFFXEEXFFFEEXEEEXXFEFFXXFEXXFXFXXEEXXXEEXEEEFFXEFFFFFXEEXXEXXXEEXEXXXXFEXXXFFFEFFEFEFFXXFEFXEFFXFFEXEEXFXFXXEXEXFFXFFXFXFFFEEEFFEEEFE
FFXXEEEXEEEXEFXEFFEEEFXEFXEFFFEXEXEXEEXFEEFEXFEEEEXEEXEEXFFXEFEFXXXXFFXEEFFFEFEFXXFXEEXFXFFEFFXEEFEFFXFFEEXFEEXEXEFFXXXFEFXFFEFEFXEXEFXFFEEXXFEFXFFXEF
XEXXFXXFXXEEEEEEFFFXFEFFEFEXFEXXXFFEXEXXXEFFEEFEEEXEEEEXFEEXFXFXEEXFXFFXFFXEEXFXXFEEEEEFFXEXEEFEFEXEFFXFFEEFEXXEFXFFXEEXFFFEEEFFXFFEFEXXFXEFEFFFEEFFXX
FFXFFFFFEXXEXFEEEEFXXXEEXXXXFXEEFEXXFEFFFEEFXEEXEFFXXXEXFFXFFEXFXXEEEXFEFEXEXFXFXFEEXXXXXFXXEFFEFEFEXEFFFXEXFEXEFFEEXXFXFEFXEXEXFFFEEFEXXXEEEXEFEXXEEX
XFFFEFEFEFFXFXEFFEEFFEEEFEXFEXFEFEEFFXFFEEXXEEFEEXEEEXFFEFXEXFXFEFEFEEFXEXFFXEEEEXEXFEFEFEFXEFXEEEXXFFEFEFEXEXXEFEFFXFFXFFFEEXEEFXFXEXEFEXEFXEFXXXFFFF
FFEFEFFXEFEEXFXXEFEFEFFFXXFXFXXFEEFXEXXXEXXXFXXXEXFFXEXFEFFFEEFEEXXXEXXEFEEFXFEEEFEXEEXEFEEEEEEEFFFFXEFEFFFEXFEXFFFFXFFXFEFXFFEXXXEXXEXEFEEXXXEXEEXEFF
EEFXEFEEXXEXFFFEEEEFXEXXXXFXEXEEFFEXEEEFXXXEEEFEXFFEEEEFFFXEXEEFEEEEEEFFXFFXXXXXEFEEXXEXXEFXFXXXFXEXEXEFXEXXXXEEEEXXFFEXXFXFEEXFEEXXXFFFFFEXXXFEFEEFEE
EFXEFXFFEXEEFEEFXFEEFXEFFFFFXEEFFXXEXFEXXXXFXXFFEFFXXEXXFFXFFXFFFFXFFEFFXFXEXFEFXFEXEFEFXXFEXEXXEEEFFXEFXXFEFFEFEFFEXXEXEEXEEFEEFEEEXXEFXXFXFXXXEXFXXX
FFXFFFXEXEFEFEEXEEXXFFEFFEXXXEFEXXEFFEEFXEXXEFXEXEXFXXEXEEEXEEEXEEFXFFXXFEEEEEFEFFXFFXEXEEXFEXEXEFFEEXEFEXXFEFEFEFXFFEXFEFEEFXEEFXXEXEEFFXXEFFEFEFXFEX
XEXXXFFXFFEFXEFXFXXXXXXEFFXFXEFFFEEFFXFFEEEXXEXXEXXFXEFFEXFFXEXFEEXFXEXEFXXXEEXXEEFXFEXEFFEXEXFXEFFXFEFXFEXEXEXFFEXFEEXXFFFFFEFEXXEEXXXXEFFEXEXFFFFFFX
EXXXFEEXFFEEXXFFXFXXFEXFFFEFXEEFXFXEEFXXEXEFFFXXFFEXFEXEEXEEFEEXXXFFXFXEXEFFXEFXEFXFEFFXEEXXFEFFEXEXFFXEXEEEXXEEEEFFXXXEEEXEFEEFFXXXXEEFFFFXFEEXEFFFXF
EFFEXFEFEEEEEEEFEFFXXEFFXEXEEFFXFFXXEXEEFXFFEXEFXXFXEXEEXEXXEXEEXXFXFEEFFXEFXEEEFXEEEXEXXFXEXFXEXFFEEFFXEFXFEEXEXFXEXEFEEEFEFXFXEXXEEXXEXFXXFFEFXEEXFF
EFXEEEXXEXEEFXXEXXXXEXFFEEXEXEFEEFXFFXXFXFEEXXXXFFXEFXXFXEEFXFXFXXXXEEXXXFEXXFEXXFFXXEXXEFFXEFFXEFXXFEFXEFEEEFEXXFEXEFEXFFXXFXEXEEXFFEEEXEFEFFFEFXFFEE